Kulturmiljövård

Det människan brukar och kultiverar går från natur till kultur.

Våra öppna landskap på landsbygden är arvet från en tusenårig jordbrukshistoria som kräver kontinuerlig vård och omsorg för att överleva. Rikt djurliv, vackra fjärilar, hamlade vårdträd, blomstrande sommarängar, kallmurade stengärdesgårdar… Vackra miljöer fulla av hantverk och historia. Öppna kulturmarker som skapats och formats av småskaligt jordbrukshantverk under lång, lång tid.

Lilla Fänhult inriktar sig specifikt på all typ av skötsel av detta kulturarv och denna kulturmark.

Behöver du hjälp med att fälla några träd som skuggar uteplatsen vid sommartorpet?

Börjar din betesmark växa igen och behöver röjas?

Är dina djurstängsel lite till åren och behöver en översyn?

Behöver du professionell hjälp att restaurera en igenvuxen hagmark, slå med lie eller hamla träd?

Ring oss på Lilla Fänhult så hjälper vi dig!


Exempel på arbeten som Lilla Fänhult utför:

Trädfällning och röjningsarbeten Vi utför varsam motormanuell röjning och trädfällning i dina kulturmiljöer. Ris, sly och grenar forslar vi bort eller bränner på plats efter dina önskemål. Ved tas om hand enligt dina önskemål och vi kan hjälpa dig med förädling av trädstammar till virke, ved eller kanske stängselstolpar till dina hagar.

Restaurering och skötsel av hagmark, ängsmark och betesmark – Vi utför varsam restaurering och skötsel av betade och hävdade kulturmiljöer. Vi hjälper dig med råd och dåd för en långsiktigt hållbar skötsel av din hagmark där historiska värden bevaras och naturvärden utvecklas. Vår övertygelse är att detta också innebär den bästa ekonomiska utvecklingen för din mark över tid.

StängslingStängsling med fårnät eller eltrådar efter dina önskemål. Vi stängslar även i oländig terräng där det kan behövas gjutna eller borrade fundament. All stängsling utförs varsamt utan tunga maskiner som kan åsamka körskador på marken. Egen produktion av sågade eller kluvna ekstolpar. Om du har mindre pariter ek, även klenare träd, som du vill ta ner eller som du vill hitta avsättning för så prata med oss. Vi tillverkar även grindar och staket efter önskemål.

Traditionell ängsskötsel – Fagning av ängsmark, slåtter med lie eller med motormanuell slåtterbalk, hässjning och tillvaratagning av hö. Vi utför arbetet med varsam och säker hand utan att skada marken. Vi har både kunskapen och utrustningen!

Hamling och lövtäkt – Vi kan visa dig hur hamling skall utföras och hjälpa till med urvalet av träd så att du själv kan komma igång med hamlig på din mark. Vi utför även förstagångshamling av ohamlade träd, återhamling och skötsel av redan hamlade träd och viss restaureringshamling av äldre hamlade träd som stått oskötta en längre tid.


Lilla Fänhult arbetar utifrån en helhetssyn på din kulturmiljö där flera olika saker påverkar vilka skötselåtgärder som är aktuella. Tillsammans med dig som markägare diskuterar vi skötseln utifrån vilka kultur och naturvärden som finns i marken idag, vilken typ av verksamhet du bedriver, vilka mål du har med marken och produktionen, vilka ekonomiska mål du har med åtgärderna, vilka mervärden som kan förväntas av specifika åtgärder etcetera. Utifrån denna dialog tar vi fram förslag på åtgärder samt kostnader och tidsramar för dessa. Vi hjälper dig med allt från den lilla röjningen till det stora kulturmiljöprojektet.


Lilla Fänhult 2023